April 4th 2014 Sunrise - Spanish Highs, Sierra Nevada